Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Puur&Edel zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Puur&Edel worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Puur&Edel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Puur&Edel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Puur&Edel zijn vrijblijvend en Puur&Edel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Puur&Edel. Puur&Edel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Puur&Edel dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden middels de daardoor beschikbaar gestelde betalingswijzen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan Puur&Edel zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.

3.4 De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 300,- per factuur.

Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens Puur&Edel niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft Puur&Edel het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van Puur&Edel op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan Puur&Edel zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Puur&Edel.

Artikel 4: Levering
4.1 Voorradige artikelen worden binnen enkele werkdagen na ontvangen betaling verzonden. Puur&Edel probeert een bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. Wanneer een artikel niet leverbaar is, wordt met de klant contact opgenomen en mag de bestelling desgewenst worden geannuleerd. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de klant.

4.2 Puur&Edel hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

4.3 De door Puur&Edel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.

4.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij.

4.5 Puur&Edel is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Puur&Edel gedragen.

4.6 Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.
Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

4.7 Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Puur&Edel niet retour genomen.
Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Puur&Edel deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Puur&Edel zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging
5.1 De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten. De verzending wordt uitgevoerd door TNT Post. De verzendkosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen  aangebracht door de vervoerder TNT.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de contractspartij heeft voldaan aan al hetgeen op grond van enige overeenkomst verschuldigd is aan Puur&Edel. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering aan de contractspartij over.

6.2 Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Puur&Edel het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Puur&Edel zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Puur&Edel houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.

6.3 Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is Puur&Edel gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Puur&Edel zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Puur&Edel de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.

6.4 Zolang het eigendom van de door Puur&Edel verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van Puur&Edel verplicht de polis ter inzage aan Puur&Edel verplicht ter inzage aan Puur&Edel te verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Puur&Edel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Puur&Edel garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Puur&Edel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email, duidelijk omschreven kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Puur&Edel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het verzenden van deze producten geschiedt voor rekening van de contractspartij, tenzij anders afgesproken.

8.3 Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor Puur&Edel. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Puur&Edel kunnen worden uitgesloten.

 Wanneer TNT de zending al “uitgereikt” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en Puur&Edel dan wel tussen Puur&Edel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en Puur&Edel, is Puur&Edel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Puur&Edel.

9.2 De door Puur&Edel aangeboden producten worden op ambachtelijke wijze gemaakt. De producten kunnen hierdoor licht afwijken van de getoonde afbeeldingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde afbeeldingen, ze dienen ter illustratie.

Artikel 10: Persoonsgegevens
10.1 Puur&Edel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

10.2 Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd.

10.3 Puur&Edel zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Puur&Edel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Puur&Edel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Puur&Edel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen
12.1 Indien de contractspartij aan Puur&Edel schriftelijk opgave doet van een adres, is Puur&Edel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan Puur&Edel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Puur&Edel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Puur&Edel deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Puur&Edel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Puur&Edel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Puur&Edel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.